New Lecture: Bubbles in a hostile world: on designing future cities

17 02 2017 | Bubbles in a hostile world: on designing future cities | Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium (NGPS) 2017 | Universiteit van Amsterdam 

Fragment uit verslag van NGPS door Gerben Hartgerink en Nienke Schaars: “In de stad wordt door veel mensen samengeleefd. De vraag is, leven mensen wel samen? Zijn er te veel verschillen tussen bevolkingsgroepen waardoor deze bevolkingsgroepen langs elkaar heen leven? Verschillen op het gebied van inkomensongelijkheid, opleidingsniveau en cultuur kunnen zorgen voor vervreemding tussen bevolkingsgroepen. Martijn stelt dat het voor toekomstige landschapsarchitecten en planners een opgave zou kunnen zijn om die bevolkingsgroepen zo subtiel mogelijk langs elkaar heen te laten bewegen, mogelijk gebruikmakend van Politics of Artifacts. Hij noemt daarbij inclusief en exclusief ontwerp. Bij inclusief ontwerp probeer je iedereen te laten deelnemen in het ontwerp, waarbij exclusief juist groepen buitensluit. Op het moment dat we een ontwerp inclusief laten zijn maar subtiel ‘de anderen’ buitensluiten, kunnen we een inclusieve bubbel maken. Vormen inclusieve bubbels in de toekomst de basis van het stedelijk ontwerp?

Afbeelding 2: Exclusief ontwerp

Een metropool is een agglomeratie bestaande uit een centrale stad met omliggende stedelijke kernen. De metropool kan dus gezien worden als een conglomeraat van steden. Het kenmerk van een stad volgens Wirth (1938) is dat een stad relatief groot is, dat zij dichtbevolkt is en dat ze permanent huisvesting biedt voor sociaal heterogene individuen. Op het moment dat we het idee van de inclusieve bubbels aan zouden nemen, gaan we voor verdeeldheid in de stad. Dit zou homogeniteit van bewoners kunnen veroorzaken, dus kun je deze manier van samenleven dan nog wel stad noemen? Gaan metropolen tegen het idee van stad in doordat ze zo veel groepen mensen aantrekken dat uitsluiting onvermijdbaar is? Leidt een opeenhoping van mensen altijd tot conflicten? Is een ontwerper vervolgens verantwoordelijk voor het mijden van conflicten, ligt de oplossing voor dit soort conflicten in een inclusief of juist in een exclusief ontwerp?”